Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Compose vindt het belangrijk in de wereld van vandaag stil te staan bij de wereld van morgen. Niet alleen in de vorm van kennis en innovatie op haar werkterrein, maar juist ook op het vlak van duurzaam ondernemen. Dit doet Compose door de OESO-richtlijnen op dit vlak te volgen (volgens de welbekende drie P’s: People, Planet & Profit). Dit doet zij ook door hier heel open een geheel eigen verantwoordelijkheid in te nemen.

De normen en waarden van Compose (compliance rules) zijn beschreven in een gedragscode. Deze gedragscode is voor alle medewerkers van Compose in te zien.

Ten aanzien van de noemer “Duurzaam Ondernemen” hanteert Compose het volgende uitgangspunt: bij alle bedrijfsbeslissingen streeft zij een redelijk bedrijfsrendement na en wil zij alle kansen benutten op een beter milieu, het verbeteren van de maatschappij in het algemeen en het welzijn van haar medewerkers in het bijzonder. Compose geeft dit streven vorm door het uitbrengen van een jaarlijks te realiseren duurzaamheidsverslag.

In dit verslag komt aan de orde:

  • Op welke manier Compose haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context daarvan.
  • Hoeveel werkgelegenheid Compose biedt aan medewerkers met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Hoe Compose goede doelen en/of sportverenigingen maatschappelijk ondersteunt in de vorm van sponsoring.
  • Dat Compose kennis deelt in de vorm van gastcolleges, stageplaatsen et cetera.

Met betrekking tot de beperking van de CO2-uitstoot op onze planeet werkt Compose actief aan bewustwording. Dat uit zich in de wil om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te bereiken en te handhaven. In het kader daarvan onderzoekt Compose jaarlijks hoe deze uitstoot verder verminderd kan worden.

Tot slot heeft Compose de volgende jaarlijkse actiepunten, die telkens uiterlijk 30 juni van het lopende kalenderjaar worden uitgevoerd:

  • Het nalopen en waar nodig aanscherpen van de gedragscode.
  • Het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag waarin de hierboven genoemde punten aan de orde komen.
  • Het jaarlijks updaten en waar nodig bijstellen van de CO2-prestatieladder.